choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plDystrubucja energii

Prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji informujemy, że Powerpol sp. z o.o. jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na okres do 20 grudnia 2019 r.

Działalność prowadzimy na podstawie koncesji Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/235/17281/W/OWR/2009/JM z dnia 16 grudnia 2009 r.

Jesteśmy operatorem sieci elektroenergetycznej,która została przejęta od Syndyka Masy Upadłości Jelczańskich Zakładów Samochodowych SA. Dostarczamy energię elektryczną do zakładów przemysłowych oraz przedsiębiorstw,które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Jelcza.

Spółka z o.o. POWERPOL posiada zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki nową taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej nr OWR-4211-35/2013/2014/17281/IV-A/AŁ z dnia 4 lutego 2014 roku.

www.powerpol.com.pl/userfiles/editor/2014_02_04_Taryfa_POWERPOL_Sp__z_o_o_.pdf