choose language:

Język PolskiEnglish

E-mail: info@powerpol.com.plAktualności

WSKAŹNIKI CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA ROK 2017 | 2018-04-30

WSKAŹNIKI CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA ROK 2017 - Ikona

                                      Dla przerw planowanych       Dla przerw nieplanowanych    bez katastrofalnych łącznie z katastrofalnymi
   

1.SAIDI (minuty,odbiorca,rok)               0                 0              0

2.SAIFI (liość przerw,odbiorca,rok)       0                 0              0

3.MAIFI (il.przerw krót.,odbiorca,rok)    0                 0              0

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 46.

OBJAŚNIENIA:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażonej w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI -  wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa -  przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minuty i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa katastrofalna -  trwająca dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. ( Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 28 maja 2007 roku z późniejszymi zmianami ).

Przerwa nieplanowana -  spowodowana wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Wskaźniki jakościowe obliczone na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami) Informację opublikowano 27.04.2018 r. i dotyczy 2017 roku.